تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …دستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …کار پاره وقت در منزل با گوشیروش اجرای تیرچه پیش تنیده bpico