جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …نوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …لدامین، محل رشد کسب و کار های آنلاین …تولید سوپاپ فیلتر ماسک N95 و گوشواره …

قصه پر آب چشم مسکن ‌/ مردمی سرگشته که قبای ژنده خویش را بر دوش کشیده، به‌دنبال سرپناهی به هر سوی می‌دوند