‌چه کسی اموال مسئولان را محرمانه کرد؟

‌چه کسی اموال مسئولان را محرمانه کرد؟