خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …سنین پلاستسایت خبری تفریحی هستی فاسرویس ظروف نچسب سام ست

مدرک جعلی آقای رئیس /  مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد این مقام مسئول که از فیلیپین اخذ شده، جعلی است