نقش برنامه‌ریزی و توسعه فناوری در مقابله با فاجعه اقلیمی