‌نگاهی به دوران ریاست رئیس سابق صداوسیما / اوج مسخره بازی چند خبرنگار در سطح شهر به نام گزارش خبری /  انباشت نیروهای غیرکارآمد