ظلم نکنید حتی به نحو ایهام

ظلم نکنید حتی به نحو ایهام