حوله با بافت لوگوبورس + آموزش اصولی= سودطراحی و دکوراسیون فضاهای مختلف …تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …