تساوی زنیت در حضور یک نیمه ای سردار

تساوی زنیت در حضور یک نیمه ای سردار