عکسی از سردار حاجی زاده در اتاق جلسه وزارت خارجه اسرائیل