استقبال سخنگوی وزارت خارجه از پیوستن ایران به سازمان شانگهای