ویدئو | تخت کافی برای بستری بیماران در تهران نیست | کلینیک‌های سرپایی زیر فشار کرونا