پاک شدن جریمه تردد خودروها برای واکسیناسیون در ساعات منع تردد شبانه