حکم کمیته انضباطی علیه حامد لک و پرسپولیس | محرومیت و جریمه سنگین منصوریان
به گزارش همشهری آنلاین کمیته انصباطی رای خود در خصوص علیرضا منصوریان و حامد لک را اعلام کرد. در آرای کمیته انضباطی آمده است: باتوجه به سابقه  علیرضا منصوریان مبنی بر انجام تخلفات متعدد، اعضای کمیته انضباطی پس از ملاحظه مستندات مستند به مواد ۵۴ و ۵۵ و به لحاظ ماده ۹۲ مقررات علیرضا منصوریان را به سه جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقات رسمی فوتبال و مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم می نماید. همچنین این کمیته در خصوص حامد لک رای خود را به این صورت اعلام کرد: باتوجه به عدم سابقه انضباطی حامد لک در این فصل از مسابقات و اوضاع و احوالی که منجر به تخلف شده است اعضای کمیته انضباطی با در نظر گرفتن مواد ۹۳ و ۹۴ مقررات انضباطی وفق مواد ۱۳ و ۵۴ و ۱۱۷ مقررات انضباطی حامد لک را به یک جلسه تعلیقی بمدت شش ماه و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌نماید. همچنین طبق ماده ۵۰ مقررات انضباطی باشگاه پرسپولیس نیز به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد.  کد خبر 616969