تصاویر اختصاصی همشهری از توکیو | آغاز مراسم افتتاحیه المپیک؛ یک ورزشگاه خالی پر از تماشاگر !