نرخ همه ارزها ثابت ماند | جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۰مرداد ۱۴۰۰