جدول |  نرخ رسمی ۲۰ ارز افزایش یافت؛ اول آبان ۱۴۰۰