تصاویر | زندگی خانواده ۳۰ نفره مهاجران افغان در حاشیه اصفهان