ویدئو | لحظه ورود عوامل انفجار انتحاری به مسجد شیعیان افغانستان