عکس | ورود غیرمنتظره بازیکنان تیم اروپایی با ۱۱ سگ به زمین