امروز مشخص می شود مذاکرات تا چه زمانی طول می کشد

امروز مشخص می شود مذاکرات تا چه زمانی طول می کشد