ویدئو | بازدید هوایی جهانگیری از مناطق دچار بحران در خوزستان