توضیح پلیس درباره استفاده از ابزار زنده‌گیری حیوانات در بازداشت زن جوان