چرا زاکانی سر قرار خدمت حاضر نشد؟

چرا زاکانی سر قرار خدمت حاضر نشد؟