تصاویر | راه‌اندازی ۲۶ مرکز واکسیناسیون جدید در شهر تهران