وضعیت «پله» نگران کننده شد | انتقال اسطوره به بخش مراقبت ویژه