باقری و هیأت همراه عازم هتل محل گفت‌وگوها شدند

باقری و هیأت همراه عازم هتل محل گفت‌وگوها شدند