آنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیتامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …دستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانول

آخرین آمار قربانیان انفجارهای انتحاری بغداد؛ ۳۲ نفر