دعوتنامه شهردار تهران به دبیر کل سازمان جهانی گردشگری رسید

دعوتنامه شهردار تهران به دبیر کل سازمان جهانی گردشگری رسید