عکس |  اقامه نماز وحدت در هواپیمای رئیسی در مسیر تاجیکستان