شرایط و تعداد تماشاگران برای بازی ایران-کره اعلام شد