میز خبر ۶ آبان، شنبه برای بازگشایی مدارس ابتدایی تصمیم‌گیری می‌شود