ترکیب استقلال برابر نفت آبادان مشخص شد | تغییر مهم در خط دفاعی آبی‌ها

ترکیب استقلال برابر نفت آبادان مشخص شد | تغییر مهم در خط دفاعی آبی‌ها