ویدئو | شوخی ظریف با خبرنگاری که به زبان انگلیسی با او صحبت کرد