تصاویر | پوشش متفاوت یک دیپلمات | دیدار معاون وزیرخارجه زیمباوه با امیرعبداللهیان

تصاویر | پوشش متفاوت یک دیپلمات | دیدار معاون وزیرخارجه زیمباوه با امیرعبداللهیان