حذف حسین خانی از المپیک با شکست غیرمنتظره رقیب آمریکایی