کاظمی‌قمی: ثبات و امنیت منطقه در گرو شرایط افغانستان است