۶ میلیون تن کالای ترخیص نشده در بنادر و گمرک داریم | همه دلایل ایستایی و رسوب کالاها