۱۳ میلیارد تومان صرفه‌جویی با ورود سازمان بازرسی به یک مناقصه

۱۳ میلیارد تومان صرفه‌جویی با ورود سازمان بازرسی به یک مناقصه