تصاویر | خشم و محبت سران قبایل خوزستان به وزیر نیرو