اخبار مهم فوتبالتیم ملی فوتبالوریا غفوریلالیگاشیخ دیاباتهکریستیانو رونالدواصفهانبارسلوناجواد زرینچهوزارت ورزش