شرکت سرورنگترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرتور کیش قیمت مناسبآموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارس

 کنایه ظریف به عربستان در مصاحبه با راشاتودی