اطلاعیه سازمان لیگ در خصوص عدم حضور تماشاگران در هفته هفتم

اطلاعیه سازمان لیگ در خصوص عدم حضور تماشاگران در هفته هفتم