ویدئو | تنها طرحی که قالیباف امضا کرده کدام طرح است؟

ویدئو | تنها طرحی که قالیباف امضا کرده کدام طرح است؟