تحویل یک میلیون و ۸۵۰ هزار دوز واکسن کرونای برکت به وزارت بهداشت | آمار تزریق واکسن برکت تا امروز