ابراز همدردی سخنگوی وزارت خارجه با دولت و ملت ویتنام

ابراز همدردی سخنگوی وزارت خارجه با دولت و ملت ویتنام