اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حکم استفاده از لوازم تهیه شده از جفت جنین | پاسخ حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شفقنا، متن پرسش و پاسخ مطرح شده بدین شرح است: ► پرسش بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه بســیاری از لــوازم آرایــش و برخــی از داروهــا از جفــت جنیــن تهیــه می‌گــردد، اســتفاده و مصــرف آن چــه حکمــی دارد؟ ►پاسخ نجـس اسـت بنابرایـن خـوردن داروی ساخته‌شـده از آن در غیـر حـال اضطـرار و اسـتیصال جایـز نیسـت البته تزریق و یا اسـتفاده آن به‌صورت پماد، اشـکال ندارد اما برای نماز باید برطرف و تطهیر شـود. کد خبر 652200