زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلمس الیاژیآگهی رایگاندستگاه عرق گیری گیاهان

 نمایندگان ایران و امریکا در نشست ۲+۶