تصاویر | پیکر علی لندی به خاک سپرده شد
مراسم خاکسپاری علی لندی - نوجوان ایذه‌ای مراسم خاکسپاری علی لندی - نوجوان ایذه‌ای مراسم خاکسپاری علی لندی - نوجوان ایذه‌ای مراسم خاکسپاری علی لندی - نوجوان ایذه‌ای مراسم خاکسپاری علی لندی - نوجوان ایذه‌ای مراسم خاکسپاری علی لندی - نوجوان ایذه‌ای مراسم خاکسپاری علی لندی - نوجوان ایذه‌ای مراسم خاکسپاری علی لندی - نوجوان ایذه‌ای مراسم خاکسپاری علی لندی - نوجوان ایذه‌ای کد خبر 629055