عکس | تصادف عجیب یک خودرو با تیر برق | برق ۲۵۰۰ مشترک قطع شد